Schowaj

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

06

Wybór wg. modelu -

Kontakt

Telefon: +48 511 452 522
e-mail: sklep@auto-voll.pl
gg:45419971
45419971

Wyszukiwanie wg. nr OEM

Jeżeli nie znasz numeru części z oryginału BMW, możesz skorzystać z katalogu RealOEM.com.

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie auto-voll.pl

(ważny od 25.12.2014, poprzednia wersja dostępna w formacie PDF przez odnosnik pod aktualnym regulaminem).

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.auto-voll.pl prowadzony jest przez: Auto-Voll spółka cywilna, Violeta Wysota-Krzyczmanik, Ewa Krzyczmanik, ul. Chocianowicka 4B, 93-460 Łódź, adres do korespondencji elektronicznej: chocianowicka@auto-voll.pl NIP 726-10-12-276, REGON 471005142 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=c0534b55-4300-4256-b8e0-5ff726d6b6ca.

Konto bankowe: ING: 32 1050 1461 1000 0092 6899 3624 - zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.auto-voll.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
  2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
  3. procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.auto-voll.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome,
  2. optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

Oferta

 1. Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy Towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.
 5. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez obsługę sklepu.

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie sklep.auto-voll.pl lub pocztą elektroniczną, 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia, oraz telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w godzinach pracy sklepu.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest rejestracja.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności.
 7. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.
 9. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
 10. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży

 

Metody płatności i dostawa

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
  2. przelewem na numer konta bankowego ING: 32 1050 1461 1000 0092 6899 3624. Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto.
 2. Oferowany towar dostarczamy ubezpieczoną przesyłką kurierską lub za pomocą Poczty Polskiej, dostawy zagraniczne są realizowane za pomocą Poczty Polskiej, udostępniamy też do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Wysyłka za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów przesyłki. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. Standardowo czas wysłania paczki wynosi 24h od momentu potwierdzenia zamówienia. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail chocianowicka@auto-voll.pl. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na paragonie a w przypadku zakupu na fakturę okres jest skócony do jedego roku. Klient obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie roku czasu od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 4. Wszystkie towary nowe dostępne na sklep.auto-voll.pl są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta lub importera. W przypadku gdy do towaru nie jest dołączona karta gwarancyjna, gwarancja realizowana jest na podstawie paragonu lub faktury VAT.
 5. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 6. Konsument może zgłosić żądanie naprawy albo wymiany na nowy, ale także obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy (o ile wada jest istotna), co wiąże się ze zwrotem zapłaconej kwoty.
 7. Sprzedawca może oferować wymianę lub naprawę, w przypadku, kiedy nastąpi ona niezwłocznie i nie będzię wiązać się z niedogodnościami dla Klienta.
 8. W przypadku ponownej reklamacji po naprawie Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty i przyjęcia zwrotu Towaru.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług przyjmowane są drogą elektroniczną.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 11. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 12. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres chocianowicka@auto-voll.pl.
 13. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 14. Uprawnienie do odstąpienia od umowy. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawiera dodatek do Regulaminu – Prawo odstąpenia od umowy.
 16. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.
 17. UWAGA: W przypadku samodzielnego dobierania części oryginalnych BMW oraz braku konsultacji z pracownikiem sklepu, informujemy, że zgodnie z pkt 4, kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za dobór części i akceptuje brak możliwości zwrotu towaru.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów i usług.
 4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Administratora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Auto-Voll S.C. (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres chocianowicka@auto-voll.pl.

 

Kontakt

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie świadczonych usług na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 1. Pisemnej na adres 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 4B
 2. Za pomocą odnośnika Kontakt, dostępnego na stronie sklep.auto-voll.pl przesyłając wiadomość w formie elektroniczenj na podany adres (domyślnie chocianowicka@auto-voll.pl).

 

Aktualna wersja dostępna w formacie PDF przez odnosnik dostępna jest tutaj link (ważny od 25.12.2014).

Poprzednia wersja dostępna w formacie PDF przez odnosnik dostępna jest tutaj link (ważny do 25.12.2014).